Zásady ochrany osobných údajov

§ 1 Všeobecné informácie

 1. Tento dokument poskytuje používateľom informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania a zverejňovania osobných údajov („osobné údaje“), ktoré dostávame od klientov a používateľov stránky https://slovak-industrial.mdevelopers.dev/ (ďalej len „webová stránka“). . Zákazníci a používatelia sú v týchto zásadách ďalej spoločne označovaní ako „používatelia“. Rovnako ako mnoho ďalších prevádzkovateľov webových stránok zhromažďujeme informácie, ktoré nám sú poskytované dobrovoľne, vyplnením kontaktného formulára alebo pomocou súborov cookie.
 2. Správcom osobných údajov je: Cushman & Wakefield Property Services Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná 17. novembra 2005, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38263/B.

 3. Právne základy pre spracúvanie osobných údajov sú:
  a. výslovný súhlas používateľa (t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) - napr. zanechanie kontaktných údajov za účelom prijímania správ o trhu, informačných bulletinov a marketingového obsahu od správcu;
  b. nevyhnutnosť spracúvať osobné údaje, aby sa podnikli kroky pred uzavretím zmluvy na žiadosť používateľa alebo na účely plnenia zmluvy, ktorej je užívateľ stranou alebo zástupcom strany (tj. článok 6 ods. 1 písm. b. GDPR) - napr. odpoveď na otázky používateľov;
  c. nevyhnutnosť spracúvať osobné údaje, aby sa splnila zákonná povinnosť správcu (t. j. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) - napr. spracúvanie osobných údajov na účely identifikácie zákazníka alebo plnenia daňových povinností;
  d. nevyhnutnosť spracovania na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov sledovaných správcom (t. j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) - napr. uchovávanie osobných údajov na ochranu pred nárokmi..
 4. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  1. informačné a marketingové aktivity vykonávané Správcom (napr. zasielanie správ o trhu s nehnuteľnosťami, informačných vestníkov, obchodných ponúk, informácií o propagačných akciách, súťažiach a iných udalostiach) - iba s výslovným súhlasom Používateľa;
  2. vykonávanie činností zameraných na uzavretie zmluvy medzi správcom používateľa (napr. spracovanie otázok používateľa alebo komunikácia medzi používateľom a správcom), \
  3. plnenie zmluvy správcom (napr. poskytovanie služieb v procese hľadania a prenájmu vhodných skladových priestorov, opätovné prerokovanie existujúcej nájomnej zmluvy, predaj / kúpa skladových nehnuteľností a získanie pozemku na priemyselnú investíciu);
  4. ochrana oprávnených záujmov sledovaných Správcom.
 5. Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na vykonanie činností uvedených v predchádzajúcom bode 4 a 7 rokov po ich ukončení (premlčacia doba pre reklamácie), pokiaľ príslušné zákonné ustanovenia neukladajú správcovi povinnosť alebo nepriznávajú právo na ich uloženie. Osobné údaje na dlhšie obdobie. Osobné údaje uložené na účely zasielania obchodných informácií a priameho marketingu sa budú uchovávať a spracúvať dovtedy, kým Užívateľ neodvolá súhlas so spracovaním, nebude požadovať zastavenie alebo obmedzenie ich spracúvania, nebude namietať proti spracúvaniu alebo nebude požadovať ich prenos, alebo kým nebude ukončená prevádzka spoločnosti.
 6. Správca zhromažďuje osobné údaje poskytnuté dobrovoľne používateľom. Rozsah zhromažďovaných osobných údajov zahŕňa meno, priezvisko, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo. Používatelia nie sú povinní tieto údaje poskytnúť. Neexistuje žiadny právny alebo zmluvný záväzok poskytnúť tieto údaje. Neposkytnutie údajov môže mať za následok neschopnosť podniknúť kroky na uzavretie zmluvy, neschopnosť plniť túto zmluvu a robiť s ňou súvisiace úkony, ako aj neschopnosť Správcu plniť svoje zákonné povinnosti.
 7. Príjemcami Osobných údajov sú: subjekty spolupracujúce so Správcom v rámci činnosti Správcu, subjekty poskytujúce služby Správcovi (napr. Účtovníctvo, IT, právne služby, členovia kapitálových skupín) a oprávnené orgány verejnej správy.
 8. Osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny. Pri prenose osobných údajov do tretej krajiny správca vždy prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že prenos je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

§ 2 Úprava alebo vymazanie údajov

 1. Používatelia majú právo na: a) V prípade spracúvania osobných údajov na základe výslovného súhlasu - kedykoľvek odvolať tento súhlas (aj keď to nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu a na zákonnosť spracovania osobných údajov vykonávaného z iných právnych dôvodov ako je súhlas); b. namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov; c. požadovať prístup k vašim osobným údajom, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov a ich prenos; d. podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov).
 2. Za účelom uplatnenia práv užívateľa kontaktujte administrátora zaslaním e-mailu na adresu slovak.industrial@cushwake.com. Na žiadosť Používateľa Správca spracuje túto žiadosť do 30 dní od prijatia správy Používateľa a informuje používateľa o činnosti Správcu samostatným e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári.

§ 3 Bezpečnosť a uchovávanie osobných údajov 

 1. V záujme zaistenia bezpečnosti zverených Osobných údajov boli vyvinuté postupy a odporúčania, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k Osobným údajom. Správca dohliada na ich prevádzku a neustále zabezpečuje dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov a vykonávacích aktov. Používa sa tiež zabezpečený komunikačný šifrovací protokol (SSL).
 2. Správca koná v súlade s prísnymi bezpečnostnými postupmi, aby zabezpečil, že osobné údaje používateľa nebudú poškodené, zničené alebo sprístupnené tretej strane bez súhlasu používateľa, a zabráni neoprávnenému prístupu. Zariadenia zhromažďujúce osobné údaje sú uložené na bezpečnom mieste, ku ktorému je obmedzený fyzický prístup. Používame tiež zabezpečené brány firewall a ďalšie opatrenia na obmedzenie elektronického prístupu.
 3. Prístup k všetkým osobným údajom, ktoré zhromažďujeme alebo zaznamenávame, je obmedzený na kancelárie správcu. K vašim osobným údajom majú prístup iba zamestnanci, ktorí tieto informácie potrebujú na vykonávanie konkrétnych úloh.

§ 4 Používanie cookies

 1. Táto webová stránka používa súbory cookie. Nastavenia umožňujú, aby informácie v nich obsiahnuté čítal iba server, ktorý ich vytvoril. Súbory cookie umožňujú prístup k informáciám o predtým navštívených stránkach.
 2. Naše súbory cookie neidentifikujú ani neobsahujú žiadne osobné údaje. Súbory cookie nemôžu čítať informácie z počítača používateľa ani interagovať s inými súbormi cookie na pevnom disku používateľa.
 3. Zhromaždené informácie sú spojené s IP adresou, adresou, typom použitého prehliadača, jazykom, typom operačného systému, poskytovateľom internetových služieb, časom a dátumom, miestom a informáciami zaslanými na webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára.
 4. Zhromaždené osobné údaje sa používajú na sledovanie používania webových stránok s cieľom zlepšiť ich fungovanie a zabezpečiť efektívnejšiu a bezproblémovú navigáciu. Informácie o Používateľoch sledujeme prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá zaznamenáva správanie Používateľa na Webovej stránke. Používatelia môžu odvolať súhlas so sledovaním v službe Google Analytics s platnosťou do budúcnosti stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics pre webový prehliadač používateľa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = en
 5. Na našom webe používame nasledujúce cookies:
  a. „Analytické“ súbory cookie, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok.
  b. „Funkčné“ súbory cookie, ktoré umožňujú „zapamätať si“ nastavenia zvolené používateľom a prispôsobiť jeho užívateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo oblasť používateľa, veľkosť písma, vzhľad webových stránok atď.
 6. Používame nasledujúce analytické cookies
  1. SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE - Sitecore je poskytovateľ týchto analytických cookies. Tieto súbory ukladajú informácie o navštívených webových stránkach a čase strávenom na nich. Správca získané informácie používa na vylepšenie webových stránok. Tieto súbory sa nepoužívajú na identifikáciu ľudí používajúcich webovú stránku.
  2. SC_ANALYTICS_GLOBAL - Poskytovateľom týchto analytických súborov je Sitecore. Monitorujú opakované návštevy používateľa na webových stránkach v priebehu roka. Správca získané informácie používa na vylepšenie webových stránok. Tieto súbory sa nepoužívajú na identifikáciu ľudí používajúcich webovú stránku.
  3. ProspectFinder - poskytovateľ týchto analytických súborov je enecto. Monitorujú stránky navštívené používateľom počas relácie a umožňujú identifikovať podnikových používateľov na základe adresy IP, z ktorej vstupujú na webovú stránku. IP adresy sa používajú na sledovanie spoločností vstupujúcich na webovú stránku. Tieto súbory sa nepoužívajú na identifikáciu ľudí používajúcich webovú stránku.
  4. Cookie Google Analytics („_utma / b / z2) - tieto analytické cookies poskytované spoločnosťou Google umožňujú meranie a analýzu informácií o návštevníkoch, ako sú napríklad informácie o použitom prehliadači, počte návštev a návštevníkoch webových stránok. Informácie získané za účelom zlepšenia Informácie generované týmito súbormi cookie týkajúce sa používania webových stránok (vrátane adresy IP používateľa) prenáša a ukladá spoločnosť Google na serveroch v Spojených štátoch.
 7. Používame nasledujúce funkčné cookies :
  1. USE_COOKIES - tieto súbory sa umiestňujú s cieľom zistiť, či Používateľ povolil použitie súborov cookie.
  2. PREFERRED_SITE - tieto súbory sa používajú na sledovanie nastavenia krajiny vybranej používateľom.
  3. Webová stránka # lang - poskytovateľom týchto súborov je Sitecore. Používajú sa na sledovanie výberu jazyka používateľa. Ich názvy sa líšia v závislosti od nakonfigurovaného názvu stránky (napr. Cushwake # lang).
 8. Používatelia môžu odmietnuť použitie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači, čo však môže obmedziť úplnú funkčnosť webových stránok.

§ 5 Záverečné ustanovenia 

 1. Správca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny v Zásadách, ktoré môžu vyplynúť z vývoja internetových technológií, možných zmien ustanovení zákona o ochrane osobných údajov a rozvoja webových stránok a služieb poskytovaných správcom. Správca bude používateľov informovať o akýchkoľvek zmenách jasným a zrozumiteľným spôsobom.
 2. Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle od správcu a správca osobných údajov na nich nijakým spôsobom nedohliada. Tieto stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a zásady, ktoré vám odporúčame prečítať si.